Home Regulamin

Regulamin

 • 1 Podstawowe definicje
 1. Serwis internetowy/Usługodawca – serwis internetowy dostępny pod adresem https://dyplomy.net. będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Nazwa Serwisu dyplomy.net, zamieszczona na nim szata graficzna, oprogramowanie oraz baza danych, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.
 3. Administrator – dyplomy.net adres kontaktowy: kontakt@dyplomy.net
 4. Reklama – przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań.
 5. Użytkownik/Usługobiorca – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Serwisem internetowym.
 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego. Usługa polega na tym że Użytkownik loguje się w celu dodania własnych memów. Może oceniać memy dodane przez innych użytkowników i je komentować. Mogą się na niej rejestrować zarówno osoby niepełnoletnie. Jedynie osoby pełnoletnie mogą mieć dostęp do sekcji memów dozwolone od +18 lat.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści są w miarę możliwości moderowane. W razie Treści zamieszczane przez Użytkowników, które naruszały by czyjeś poglądy Właściciel Serwisu oświadcza, że nie są poglądami i opiniami Właściciela.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania własne Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie niezgodne z prawem przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 4. Serwis internetowy nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
 5. Serwis internetowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis internetowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis internetowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.
 6. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu internetowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.
 7. Administratorem danych osobowych jest Serwis internetowy, a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119)..
 8. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.
 9. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  • nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis internetowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu internetowego;
  • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis internetowy;
  • ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  • uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 11. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń.
 12. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego nie naruszając praw autorskich innych osób i podmiotów, nie naruszając dóbr osobistych prawem chronionych.
 13. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 14. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 • 3 Warunki świadczenia usług
 1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
 2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.
 3. Poprzez Serwis Użytkownik może:
  • zamieszczać zdjęcia lub zdjęcia z podpisami, animację.
  • zamieszczać filmy z serwisu youtube.com.
  • pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć, animacji, filmów.
  • brać czynnie udział w konkursach i je biernie oceniać.
 4. Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.
 5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet, konto pocztowe e-mail
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
   • Internet Explorer z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   • Mozilla Firefox z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Google Chrome z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Opera z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
   • Apple Safari z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  • dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
 6. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 7. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
  • Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie oprogramowania lub urządzeń zakłócających jego pracę.
  • Nierozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (spam).
  • Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
  • Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 • 4 Umowa świadczenia usług – Zamieszczanie materiałów (Memów)
 1. Rejestracja Konta w Serwisie internetowym jest konieczna do korzystania w pełni z jego funkcjonalności. Rejestracja może odbywać się również przez konto facebook.
 2. W przypadku korzystania z formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Serwis przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną oświadczenie o przyjęciu jego rejestracji.
 4. Zamieszczanie materiałów przez Użytkownika w Serwisie internetowym odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu niepodzielnie i bez ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści zamieszczanych na Platformie,
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług reklamy na serwisie świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się paragrafie 1 pkt 3 w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:
  • przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji, wskazanie i opisanie niezbędnych okoliczności,
  • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 4. Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres wskazany w korespondencji listownej.
 • 7 Odstąpienie pouczenie obowiązkowe
 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem.
 4. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 • 8 Odpowiedzialność
 1. Serwis internetowy nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne) udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Serwis będzie kierował je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwis internetowy.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe i niezgodne z prawem użytkowanie swojego Konta, w szczególności za zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa cywilnego i karnego, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 3. Zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 4. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 5. Użytkownik do zamieszczenia materiałów na Serwisie musi posiadać wszelkie prawa majątkowe, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich nadesłanych treści,
 6. Użytkownik nie może zamieszczać treści które naruszają prawa osób trzecich oraz innych podmiotów.
 7. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie. Prawo to Serwis może wykonywać w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów marketingowych i reklamowych.
 8. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis internetowy w razie wątpliwości nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne.
 9. Usługobiorca nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;
  • zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu internetowego.
 10. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:
  • Być zamieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • Być zamieszczone w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;
  • naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;
  • umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;
  • naruszać słuszne interesy Serwisu;
  • rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • naruszać w inny sposób dobre obyczaje – na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  • propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.
 11. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwis internetowy nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 12. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
 13. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisów i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisów ze względów technicznych.
 14. Serwis internetowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z serwisu, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.
 15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;
  • cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;
  • okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;
  • usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisów lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
  • zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu.
 • 9 Metody płatności
 1. Rejestracja konta i korzystanie z usług serwisu jest darmowa. Odpłatności podlega wyłącznie świadczenie usługi dla reklamodawców, tym samym paragraf 9 tyczy się wyłącznie tych umów.
 2. Zapłaty, przelew na numer konta bankowego.
 3. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayPal.
 • 10 Postanowienia końcowe
 1. Serwis internetowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwisu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:
  • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;
  • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;
  • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)
  • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego serwisu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.
 7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  • Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 8. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 9. Serwis internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
 10. zmiany przepisów prawa;
 11. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
 12. zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
 13. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu internetowego. Serwis internetowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 14. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.
 15. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 16. Usługobiorcy w/w Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2022 r.